หน้าหลัก
แนะนำโรงพยาบาล
แนะนำบริการ
หน่วยงานภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมุดเยี่ยม
     
    วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ บริการมีคุณภาพดุจญาติมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
    พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุม
    ด้านการส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพ
2. บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี
    Good Governance บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและ
    วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพ
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพ
    ให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


E-Mail  :ผู้ดูแลเวบไซต์

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4