.
       
     
       
       
 
   
   
   
  icon_poll.gif จรรยาบรรณ และจริยธรรม ของข้าราชการและลูกจ้าง icon_poll.gif
 
 

 

 

: ข่าวสาร update :      ...more... //

...more...//...

 
   
  .... รับฟังเสียงสวดมนต์ - กิจกรรมทำสมาธิก่อนการ ให้/ รับ บริการ.........
    รับชมสกู้ป เผยแพร่ที่ ช่อง7 สี รายการด้วยลำแข้งของคน รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่