สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ   
 
 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

Nongmuangkai Hospital

329 ม.4 ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนเตียงขออนุญาต

30

ให้บริการจริง

30

อัตราครองเตียง

74.12

ผู้นำสูงสุดขององค์กร

นายแพทย์สมศักดิ์   โสฬสลิขิต

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่)

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ.1 ก.ค.2558

 • ประกอบด้วย 6 ตำบล  35 หมู่บ้าน 5,519 หลังคาเรือน 
 • ประชากร 18,544 คน ประชากรชาย 8,679 คน ( ร้อยละ46.80 ) ประชากรหญิง 9,865 คน
 • สิทธิการรักษาพยาบาล(สำรวจตามประชากรที่อยู่จริง)  18,042 คน
 • บัตรทอง 12,124 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.20
 • ข้าราชการ/อปท  2706   คน  คิดเป็นร้อยละ 15
 • ประกันสังคม      3,137   คน  คิดเป็นร้อยละ 17.39
 • อื่นๆ               57      คน   คิดเป็นร้อยละ  0.32
 • สิทธิว่าง           18      คน   คิดเป็นร้อยละ  0.10

ความครอบคลุมของสิทธิรักษาพยาบาล ร้อยละ 99.90

 

ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร

อำเภอหนองม่วงไข่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  20 กิโลเมตร มีพื้นที่  221.65 ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นที่ราบ 56%  ภูเขา 39%  แม่น้ำและหนองน้ำ  5%

           ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง  อำเภอสอง  และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง

          ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลวังหงส์  และตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง

           ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง

           ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง

จากการที่อำเภอหนองม่วงไข่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอสองและอำเภอเมืองทำให้ประชาชนในตำบลใกล้เคียงประมาณ 10,000 คน
  มาใช้บริการที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่เนื่องจากระยะทางใกล้กว่าการไปรับบริการที่โรงพยาบาลสองและโรงพยาบาลแพร่

 

Top 10 Diag. OPD

 • Essential Hypertension
 • Diabetes mellitus
 • Acute Pharyngitis
 • Dyspepsia
 • Common cold
 • Acute Tonsillitis
 • Dizziness and giddiness
 • Back pain
 • Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias

Gingivitis and periodontal diseases

 

 

Top 10 Diag.IPD

 • Diarrhea and gastroenteritis of presumed infection origin
 • Dyspepsia
 • Essential  Hypertension
 • Acute Pharyngitis
 • COPD
 • UTI
 • Acute Bronchitis
 • Pneumonia
 • Viral infection of unspecified site
 • Diabetes mellitus

 

Top 10 Major Operation

         -ไม่มีการผ่าตัดเนื่องจากไม่มีวิสัญญีพยาบาล

         Top 10 Cause of Death

ปีงบประมาณ 2559 เสียชีวิต 10  ราย (31 มีนาคม 2559)

             1.,มะเร็ง  3  ราย

             2 COPD  3 ราย

             3.MI  2 ราย

             4.stroke  1  ราย

             5.gastro intestinal bleeding  1 ราย

ปีงบประมาณ 2558 เสียชีวิต 14 ราย

1.โรคหัวใจ(cardiac arrest ) 6 ราย

2.มะเร็ง    2 ราย

3.Stroke  2  ราย

4.TB  1 ราย

5.Hypertension   1 ราย

6.ไตวาย    1 ราย

               7.MI   ราย

อัตรากำลัง

แพทย์

สาขา

Full time (คน)

Part time (ชม./สัปดาห์)

-แพทย์ทั่วไป

3

 

-ศัลยแพทย์

1

 

-ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

1

 

-ทันตแพทย์

3

 

รวม

7

 

 

บุคลากรสาขาอื่น (ข้อมูลรวมทั้ง คปสอ.)

สาขา

Full time (คน)

Part time

(ชม./สัปดาห์)

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

-เภสัชกร

5

-

 

-พยาบาลวิชาชีพ

47

-

 

-พยาบาลเฉพาะทาง

7

-

 

-พยาบาลเวชปฏิบัติ

10

-

 

-พยาบาลเทคนิค

 

2

 

-วิสัญญีพยาบาล

-

-

 

-เทคนิคการแพทย์

2

-

 

-เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

1

-

 

-กายภาพบำบัด

1

-

 

-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร

1

-

 

-นักวิชาการสาธารณสุข

15

 

 

- อื่นๆ (ระบุ)

1. ข้าราชการอื่นๆ      จำนวน     51  คน

2. ลูกจ้างประจำ        จำนวน   11 คน

3. พนักงานราชการจำนวน     2  คน

4. ลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  34 คน

5. ลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน 2 คน

จำนวนบุคลากรทั้ง คปสอ. จำนวน 167 คน

 

บุคลากรในสาขาอื่นๆ **จำนวนเฉพาะในโรงพยาบาล**

สาขา

Full time (คน)

Part time

(ชม./สัปดาห์)

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

-เภสัชกร

5

 

 

-พยาบาลวิชาชีพ

47

 

 

-พยาบาลเทคนิค (TN & PN)

 

2

 

-เทคนิคการแพทย์

2

 

 

-นักกายภาพบำบัด

1

 

 

-นักวิชาการสาธารณสุข

3

 

 

-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

2

 

-เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน

 

6

 

-นักรังสีการแพทย์

1

 

 

 

สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน)

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอกสาขา

จำนวนผู้ป่วยทั้งปี

ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคำนวณภาระงาน (ช่วงเวลา =.........)

จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย(ต่อวัน)

ชม.แพทย์ตรวจ

ผป.นอก / แพทย์ /ชม.

ทั่วไป

38,331

209

8

6.5

อุบัติเหตุ

1,063

6

8

0.19

ทันตกรรม

2,699

21

8

0.65

รวม

42,093

230

8

7.2

หมายเหตุ  อัตรากำลังแพทย์ปี 2557 =3 คน  ปี 2558= 4คน  ปี 2559 = 5 คน

ผู้ป่วยใน/พยาบาล

ผู้ป่วยใน

จำนวนผู้ป่วย

เฉลี่ยต่อวัน

จำนวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด

สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ

เช้า

บ่าย

ดึก

เช้า

บ่าย

ดึก

หอผู้ป่วยวิกฤติ

-

-

-

-

-

-

-

หอผู้ป่วยทั่วไป

21.86

4

3

3

5.4

7.3

7.3

 

 

ผู้ป่วยใน/แพทย์

ผู้ปวยในสาขา

จำนวนผู้ป่วยใน

รวมทั้งปี(1)

วันนอน

รวมทั้งปี (2)

ผู้ป่วยใน/วัน

(3)= (2)/183

จำนวนแพทย์

ในสาขานั้น(4)

ผู้ป่วยใน / แพทย์[(3)/(4)]

ทั่วไป

1,792

4,417

21.86

5

4.32

 
 

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:  

 • พรบ.ระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
 • กฎ นโยบาย กระทรวงสาธรณสุข
 • มาตรฐานวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ พยาบาล
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

วิสัยทัศน์ (vision):

โรงพยาบาลต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง บริการมีคุณภาพดุจญาติมิตร มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของชุมชน

ค่านิยม (values):

 

H  :  Honesty

: ซื่อสัตย์

E   :  Economy , sufficiency

: พอเพียง

A  :  All  kindness

: มีน้ำใจ

R  : Responsibility for good society

: รับผิดชอบต่อสังคม

T  :Teamwork

: ทำงานเป็นทีม

 

พันธกิจ (mission):

1.   พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ

2.   บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

4.   ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ

 

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญา
                    ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน และ service plan

 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

1.การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care )

2.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ

3.ระบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

เข็มมุ่งปี 2559

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด  ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้      

           เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงานปี 2559  = 53.37  

2.ทบทวนเวชระเบียนเชิงรุก เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย

ตัวชี้วัด อัตราความครอบคลุมของการทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจากผลการตรวจสอบเวชระเบียนส่งต่อ  

            เป้าหมาย  ร้อยละ   80      ผลงานปี 2559     = 66.67

3.เพิ่มความครอบคลุมการรายงานความเสี่ยง    

ตัวชี้วัด   หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงครอบคลุม

 เป้าหมายร้อยละ 80      ผลงาน ปี 2559  = ร้อยละ 72

 

ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร

ระบบการพัฒนาคุณภาพ:

โรงพยาบาลมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐานต่างๆ
เช่น มาตรฐาน
HA   และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เช่นมาตรฐานบริการสาธารณสุข มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล   มาตรฐานสายใยรักแห่งครอบครัว   มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  มาตรฐานทางการพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารงาน และการให้บริการแก่ประชาชน ตามศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้

กระบวนการประเมินผล:

          ใช้ระบบการประเมินผลงานตามตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นแนวทางหลักในการติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รวมทั้งการติดตามตัวชี้วัดตามแนวทางตรวจราชการ และหน่วยงานเหนือขึ้นไป
เช่นกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สปสช.โดยงานแผนงานเป็นผู้ติดตามและรวบรวม นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร:

-มีการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดส่งแหล่งความรู้ผ่าน E-mail  การส่งบุคลากรอบรมในมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง การเขียนเรื่องเล่า
และนวตกรรมจากการพัฒนางาน เป็นต้น

 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:

1. รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 2 ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานคณะกรรมการการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร)

2. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทที่ ๒ (วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชน)จากการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.รางวัลชนะเลิศระดับเขตในการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2554

4.รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมบริการ“กระบวนงานการรักษาพยาบาลด้วยแนวคิดระบบสุขภาพพอเพียงด้วยแนวคิดระบบสุขภาพพอเพียง” จากการประกวดรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี2553

5.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทองค์กรภาครัฐของคณะกรรมการประสานงาน
พิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)

6.ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2554 , 2555

7.รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับจังหวัด ในการดำเนินงานตามโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ตั้งแต่ประจำปี 2555-2556

8.ได้รับโล่รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2558 โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
ร่วมกับเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1

9. เกียรติบัตรแสดงความชื่นชม เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่  ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแล
สุขภาพประชาชน ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

10.โรงพยาบาลดีเด่น ในการดำเนินกิจกรรม 5ส.และมาตรฐาน 3เก็บเพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 1
 

ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กร

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2557)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2558)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2559)

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ รพ.

 

 

 

 

 

1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA

>ขั้น2

ขั้น 2

ขั้น 2

ขั้น 2

กำลัง
ดำเนินการ

2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
พัฒนาระบบริการตามมาตรฐานService Plan

ระดับ3

N/A

 

3

 

4

4

3.อัตราความพึงพอใจของผู้รับ/ ผู้ให้บริการ

 

 

 

 

 

-ผู้ป่วยนอก

ร้อยละ>85

89.82

93.0

93.7

82.00

-ผู้ป่วยใน

ร้อยละ>85

90.82

92.73

94.8

87.99

ความพึงพอใจของบุคลากร

ร้อยละ>85

85.87

78.56

80.4

87.4

4.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสารสนเทศ

> ระดับ 3

2

3

3

3

5.ร้อยละการผ่านเกณฑ์การประเมินการ
ตรวจสอบภายใน

>ร้อยละ80

90.5

93.09

86.85

ประเมิน
 ก.ย.59

6.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน
อยู่ใน ระดับปกติ
(ไม่เกินระดับ
4)

1

1

1

1

7.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาพอำเภอ ( DHS) 

ขั้นที่ 3

NA

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3.8

ขั้นที่ 4.8

8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

ระดับ3

ระดับ4

ระดับ4

ระดับ4

ระดับ4

9.ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Score card

ระดับ3

ระดับ5

ระดับ3

ระดับ3

ระดับ4

10.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาส่วนขาด
ในการปฏิบัติงาน

ระดับ3

NA

NA

NA

กำลังดำเนินการ

ตัวชี้วัดกลุ่มโรคที่สำคัญ

 

 

 

 

 

Hypertension

 

 

 

 

 

1.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัด   

<ร้อยละ10

17.30

14.03

15.16

7.35

2.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้

ร้อยละ50

47.70

56.24

69.35

53.37

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2557)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2558)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2559)

Stroke

 

 

 

 

 

1.ร้อยละการเกิดภาวะ STROKEรายใหม
่ในโรคความดันโลหิตสูง

<ร้อยละ2

0.3

0.25

0.91

0.48

2.อัตราผู้ป่วยStrokeในระยะGold Period
ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที

ร้อยละ 100

100

100

100

100

DHF

 

 

 

 

 

1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร

ไม่เกินเกณฑ์

158.65

24.45

27.11

0

Palliative care

 

 

 

 

 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Palliative

ร้อยละ 80

N/A

68.28

90

100

อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการดูแล
แบบประคับประคอง

ร้อยละ 80

82.04

83.5

85.0

90.02

ตัวชี้วัดระบบงานที่สำคัญ

 

 

 

 

 

ระบบบริหารความเสี่ยง

 

 

 

 

 

1. อัตราความครอบคลุมของการรายงาน

ความเสี่ยงของหน่วยงาน

ร้อยละ 80

N/A

33

48

74

2. อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับรุนแรง ( E–I )  
 ได้รับการทำRCAเพื่อแก้ไขและพัฒนา

ร้อยละ100

N/A

100

100

100

3. อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับรุนแรง(G – I )

ไม่เกิด

N/A

0

0

0

ระบบ HR

 

 

 

 

 

1.ความพึงพอใจของบุคลากร.

80

85.87

78.56

80.4

87.4

2อัตราการคงอยู่

90

99.21

100

98.46

99.24

3.อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

 

 

 

 

 

 -บุคคลากรติดเชื้อวัณโรครายใหม่

0

0

0

0

0

-อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

0

3

3

2

2

ระบบยา

 

 

 

 

 

1.อัตรา prescribing error

 

 

 

 

 

    ผู้ป่วยนอก

<10/1,000ใบสั่งยา

3.55

4.28

4.99

5.23

    ผู้ป่วยใน

<10/1,000วันนอน

1.97

2.02

0.82

0

2.อุบัติการณ์ dispensing error

 

 

 

 

 

    ผู้ป่วยนอก

ลดลง

9

2

6

4

    ผู้ป่วยใน

ลดลง

0

1

0

0

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2557)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2558)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2559)

3.อุบัติการณ์ admin error

 

 

 

 

 

    ผู้ป่วยนอก

ลดลง

2

0

1

0

    ผู้ป่วยใน

ลดลง

18

16

8

2

4.อัตราการแพ้ยาซ้ำ (ในระบบ)

0

0

0

0

0

ระบบ IC

 

 

 

 

 

1.อุบัติการณ์การได้รับอุบัติเหตุจาก
ของมีคมทิ่มตำ/สัมผัสสารคัดหลั่ง
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

0

1

2

2

1

2.ร้อยละการวินิจฉัยSepsis ได้ถูกต้อง

≥ร้อยละ80

NA

NA

NA

96.15

3.ผู้ป่วยSepsisได้รับการักษาทันภายใน
1  ชั่วโมงหลังมีอาการ

≥ร้อยละ80

 

NA

NA

NA

61.53

ระบบ ENV

 

 

 

 

 

1.ความเสี่ยงด้าน  สิ่งแวดล้อม อาคารสถานท
ี่ความปลอดภัยได้รับการแก้ไข

ร้อยละ 70

85.3

 

85.46

(33/39)

73.68

(14/19)

93.75

(15/16)

2.อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของ เครื่องมือและ อุปกรณ์

ลดลงจากปีที่ผ่านมา

21

16

31

12

3.อุบัติการณ์ความ ไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน

0

1

0

0

0

4.อุบัติการณ์การ ถูกร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม

0

0

0

0

0

องค์กรพยาบาล

 

 

 

 

 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย
ต่อบริการพยาบาล
OPD/IPD

ร้อยละ80

92.0/89.5

95.5/93.8

93.7/95.22

82.66/88.14

2.ร้อยละของหน่วยงานทางการพยาบาล
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานQAระดับ3

ร้อยละ80

ระดับ2=100

ระดับ2=100

ระดับ2=100

ร้อยละ75

3.ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล

ร้อยละ85

88.89

88.8

92.59

84.24

ทีมนำทางคลินิก

 

 

 

 

 

1.ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มอาการ ACS ได้รับการดูแล
ตามแนวทางที่กำหนด

ร้อยละ 100

100

100

100

100

2.ร้อยละผู้ป่วย AMI ที่ไม่ได้รับ SK
ได้รับการส่งต่อภายใน30นาที

 

ร้อยละ 100

100

100

100

91.5

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย

3 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2556)

2 ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2557)

ปีที่แล้ว

(พ.ศ.2558)

ปีปัจจุบัน

(พ.ศ.2559)

4.ร้อยละการเกิดภาวะ STROKEรายใหม
่ในโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ2

0.34

0.25

0.91

0.52

5.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้น้อยกว่า 140/90mmHg

ร้อยละ50

66.42

56.24

69.35

43.44

6.ร้อยละผู้ป่วย Stroke ในระยะ Gold Period
ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที

ร้อยละ 100

100

100

100

100

7.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านโดยสหสาขาวิชาชีพ

ร้อยละ50

85.71

94.59

93.02

96.36

8.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือด 70-130
mg %

ร้อยละ 40

48.52

45.31

51.90

54.04

9.ร้อยละผู้ป่วยตายโรคไข้เลือดออก

ร้อยละ 0

0

0

0

0

10.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร

ไม่เกินเกณฑ์

158.65

24.45

27.11

0

 

 
 
 

 

 
                                                                         
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4