moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
 

     

 2นโยบายและยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่1

                                                                       

       
 


แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ปี 2562 - 2566 ( 2563)

                                                                                   (Strategic Plan)

วิสัยทัศน์ VISION

โรงพยาบาลพอเพียง บริการคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ MISSION

1.   บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.   จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
3.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการงานด้านสุขภาพร่วมกัน
4.   สร้างความเข้มแข็งและความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

เป้าหมายหลัก (Main goal)

1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ (พชอ.)
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนากลไกและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
4. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

ค่านิยมองค์กร Core Value

                         HNMK ใฝ่รู้ ซื่อสัตย์  ทำงานเป็นทีม เชื่อมเครือข่าย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
H     Honesty                    ซื่อสัตย์  
N     Network and team                    ทำงานเป็นทีมแบบเครือข่าย
M     Management under  sufficiency economic   บริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
K     Knowledge                    ใฝ่รู้

 

       
 

เข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2563

1. สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
    ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ( PCT กำหนดให้มีกิจกรรมทั้ง คปสอ.)
2. การพัฒนางานสำคัญด้วยระบบ 3 P

       
  ยุทธศาสตร์ STRATEGY        
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 KPI      
1.รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90
2.รพ.ไม่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ในระดับ 4                   
3.เป็นองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ภายใต้วิถีธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
KPI        
1.  โรงพยาบาลผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.  บุคลากรทุกคนผ่านการประเมินสมรรถนะวิชาชีพและประเด็นส่วนขาดในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
พัฒนากลไกและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
KPI        
1.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน พชอ.
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
 KPI      
1.  อัตราป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
2.  อัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ด้วยปัญหาสำคัญในพื้นที่ ลดลง/ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 
3.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำคัญสามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด       
 

บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

และบันทึกการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


       
 

สรุปการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการ


โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ , คปสอ.หนองม่วงไข่   ปีงบประมาณ 2563

 

ที่ โครงการ งบประมาณ จำแนกงบประมาณ ไตรมาสที่ดำเนินการ (บาท) PM.
    UC จัดสรร (PP) เงินบำรุง  อื่นๆ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 2 3 4 รับผิดชอบ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ปีงบประมาณ 2563   17,050   17,050     9,000      8,050       17,050     สายฝน/เรวดี
2

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานยาเสพติดและการดำเนินงานงานควบคุมการบริโภคบุหรี่ 

และแอลกอฮอล์           คปสอ.หนองม่วงไข่ ปี 2563

  34,300   34,300     4,800    19,500   10,000     19,400   14,900   วัชลี/ไกรลาศ
3

โครงการตรวจสอบภายในเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีและด้านพัสดุประจำปี 2563   

คปสอ.หนองม่วงไข่

  2,730   2,730        2,730           2,730   ปริศนาภรณ์
4

โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ประจำปีงบประมาณ 2563

  88,700   88,700   25,200    63,500         60,300      28,400 ภ.ธีรารัตน์
5

โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ 2563 

  12,350   12,350     3,600      8,750         6,100     6,250   ภ.ธีรารัตน์
6 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอหนองม่วงไข่ ปีงบประมาณ 2563 37,120 11,325   48,445     3,600    25,525   19,320      2,350     2,670   41,075       2,350 สังวาลย์
7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ 

ในภาวะพึ่งพิง (Care giver)

34,890     34,890      34,890      28,390     6,500     สุทธิวรรณ,ศิริพร
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและวัดส่งเสริมสุขภาพ 22,100     22,100      22,100      22,100       สุทธิวรรณ,ศิริพร
9

โครงการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ผลลัพธ์ที่ดีของการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 

ในระดับอำเภอ(คปสอ.)

15,600     15,600      15,600         7,800         7,800 สุทธิวรรณ
10

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร

คปสอ.หนองม่วงไข่ 

26,000     26,000      26,000       13,000   13,000   สุทธิวรรณ
11

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18,400     18,400      18,400         6,870   11,530   ไกรลาศ,รณกฤต
12 โครงการชุมชนวังหลวง-แม่คำมีรัตนร่วมใจ ใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผล   9,550     9,550        5,950    3,600       9,550     สุธิดา
13

โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ คปสอ.หนองม่วงไข่ 

ประจำปี  2563

13,600     13,600     1,600      8,000    4,000      4,000       9,600   ไกรลาศ รณกฤต
14

โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในหน่วยบริการเครือข่ายอำเภอหนองม่วงไข่

13,240     13,240      13,240        5,950     2,670     1,950       2,670 กัมปนาท,ปิณธ
15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร  

อำเภอหนองม่วงไข่  ประจำปี  2563

6,350     6,350        6,350         6,350     เปรมฤดี,สร้อยสุวรรณ
16

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ 

ในอำเภอหนองม่วงไข่  ประจำปีงบประมาณ 2563

7,690     7,690        7,690         7,690     เปรมฤดี,วรางคณา
17

โครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์

รพ.สต.ติดดาว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ปี 2562

5,000     5,000        5,000         5,000        เปรมฤดี,สุทธิวรรณ
18

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด คปสอ.หนองม่วงไข่  ประจำปี

5,050     5,050     1,800      3,250         5,050     เทพ,ศิริพร
19

โครงการพัฒนาระบบการวางแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

สาธารณสุขระดับอำเภอ  คปสอ.หนองม่วงไข่ ประจำปี 2563

22,950     22,950      22,950        1,575     8,325     8,325       4,725    เปรมฤดี,สุทธิวรรณ
รวม 237,540 11,325 0 248,865 7,000 214,945 26,920 64,365 81,475 85,480 17,545
       
           
           
 
รายงานการกำกับติดตาม แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (v. 36)  รพ.หนองม่วงไข่ /คปสอ.หนองม่วงไข่
  จำนวนKPI    ที่เกี่ยวข้อง  แผนงาน/ โครงการ/ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ที่กำหนด เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ    
  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)                        
  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)                        
    1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย                        
1     1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17  14 0 0 0 0            
2     2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (9,18,30,42,60 เดือน) ร้อยละ 85 87/98 82/91 90.11 5/7 71.43            
3     3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี       ร้อยละ 60 586 280/535 52.34 70/101 69.31            
      4) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100                      
4        4.1ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น                               พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 65  - 1/1 100                
5     5) ร้อยละของเด็กอายุ 6 14 ปี สูงดีสมส่วน       ร้อยละ 67 858 569/1015 56.06                
6     6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี       ไม่เกิน 34   0 0 0 0            
7     7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan       ร้อยละ 85 128 128 100                
8     8) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์       ร้อยละ 65                      
9    

9) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระ ยะยาว (Long Term Care)                            

ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80 6 6 100                
    2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร                        
10    10) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย       380 ครอบครัว 380 288 75.79                
  แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ                        
    3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)                              
11    11) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ       ร้อยละ 70   รอ                  
  แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ                        
    4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ                        
    

12) ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด                              

-  ตั้งตัวชี้วัดใหม่ปี 63

  ร้อยละ50                      
    5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                        
12     13) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง       ≥ร้อยละ 60 141/779 19/233 13.48/29.91                
      14) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง                        
13    

15) ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด

(พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)                                                                                                     -  อสม.สำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีฯ ครั้งที่ 1วันที่ 1 – 31 มค.63/    ครั้งที่2 วันที่1-31กค.63

                       
     

16) ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(Occupational and                             Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ                      เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) - สสจ.ประสานรายงานผู้ป่วย/ตายจากพื้นที่

                       
    6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ                        
14    17) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ80 18 18 100                
  แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                        
     7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                        
15     18) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital                        - ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75/ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30   1 1 100                
      19) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ                                  -  สสจ.มีระบบจัดการฯในระดับดี                        
  ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)                        
  แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ                        
    8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ                        
16    20) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ 25                      
    

21) ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแล

ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

ร้อยละ 40                      
    9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และอสม.                        
17    22) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี       ร้อยละ 70                      
18     23) จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 38คน 38 38 100                
  แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                        
    10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                        
19    24) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม       <ร้อยละ 7 12 0 0 1 0            
    11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ                        
20    25) อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ต่อประชากรแสนคน 85 ไม่มีผู้ป่วยประเมิน                  
    12. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล                        
21   

26) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)        

- RDU ขั้นที่ 2 60%                                   - RDU ขั้นที่ 3 20%  - RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอ

และผ่านเกณฑ์ระดับ 3

  ผ่านระดับ3                  
     27) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  รพท./รพศ.                      
    13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์                        
22    28) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง(รพ.ระดับทุติ/ตติยภูมิ) ลดลงร้อยละ 10                      
    14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด                        
23    29) อัตราตายทารกแรกเกิด(แรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน)ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ < 3.7  0 0 0                
    15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน                        
24    30) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง                       ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 40 59 15 25.42                
    16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ                        
25    31) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์                การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 19.5 17452 3160 18.11 623/3280 18.99            
    17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช                        
26    32) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ร้อยละ 68 136 68 50 73 53.68            
27    33) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อประชากรแสนคน ≤ 6.3                       
28      : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85                      
    18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก                        
29    34) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired       <ร้อยละ 30   ไม่มี  - ไม่มี  -            
     35) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้น ไป                      ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ                        
    19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ                        
     36) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ≤ร้อยละ 9/ร้อยละ 50                      
เพิ่มเติม

36.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
(หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้ SK ภายใน 30 นาที

หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น STEMI)

  ร้อยละ 50 1 1 100              
    20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง                        
     37) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด                        
    21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต                        
30    38) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ66 195 120 61.54                
เพิ่มเติม CKD stage 3-4 =260 คน                            
    22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา                        
     39) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน                        
    23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ                        
    

40) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต                      

       ในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

                       
    24. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด                        
31   

41) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี                              

          (Retention Rate)

ร้อยละ50 21 19 90.48 19 90.48            
32    42) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตาม                   ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ60 0 0 0 0 0            
    25. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)                        
33   

43) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง                             

    แบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

ร้อยละ 50 1 1 100                
    26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery                        
     44) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery                              
    27. โครงการกัญชาทางการแพทย์                        
    45) จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เขตละ 1 แห่ง                      
  แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ                        
    28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ                        
***   

46) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ         

       A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

    0 0                
   

- อัตราของผู้ป่วย triage level 1,2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาล    

        ระดับ A, S, M1

    0 0                
       
           
         
 
แผน /ผลการควบคุมแผน Planfin ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  รพ.หนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
ปีงบประมาณ 2563        งวด  31 พฤษภาคม 2563   
รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน  งวด 256308 รพช. ผลการดำเนินงาน    
11172 หนองม่วงไข่,รพช. คาดการทั้งปี แผนทั้งปี ร้อยละจากแผน
P04 รายได้ UC                 23,012,423.18          21,502,252.39 -3.86 Not OK
P05 รายได้จาก  EMS                      249,700.00               243,000.00 3.55 OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด                        19,656.07                 25,400.00 -49.41 Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท.                   1,114,743.43            1,112,048.00 -20.21 Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง                   6,220,952.91            6,682,000.00 -11.62 Not OK
P08 รายได้ประกันสังคม                      469,296.82               883,500.00 -2.96 OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว                          4,744.00                   2,400.00 -16.34 Not OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ                   1,406,768.36            2,261,000.00 -47.82 Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร                 37,001,193.34          38,743,000.00 -1.5 Not OK
P12 รายได้อื่น                   6,955,294.79            6,038,130.00 8.97 OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                                     -                                -   0  
P13 รายได้งบลงทุน                   1,060,414.14            1,290,644.60 5 OK
รวมรายได้                 77,515,187.04          78,783,374.99 -3.01  
P14 ต้นทุนยา                   3,812,416.59            4,060,000.00 0.95 Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์                   1,303,308.08            1,390,000.00 -22.91 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม                      183,090.17               280,000.00 8.34 Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                      821,707.60            1,510,000.00 43.94 Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                 37,001,193.34          38,743,000.00 -1.59 OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว                   5,244,575.00            5,290,000.00 3.59 OK
P19 ค่าตอบแทน                 12,851,989.00          14,786,500.00 -12.78 OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                    2,002,175.67            1,728,000.00 21.07 Not OK
P21 ค่าใช้สอย                   2,986,569.30            2,144,300.00 -18.55 OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค                    1,860,015.96            1,761,500.00 -11.41 OK
P23 วัสดุใช้ไป                    2,062,988.16            2,213,000.00 -9.77 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                   4,157,029.63            3,711,500.00 4.82 Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ                      284,000.00                              -   0  
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น                   4,468,996.85            3,568,000.00 4.73 OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)                                     -                                -   0  
รวมค่าใช้จ่าย                 79,040,055.35          81,185,800.00 -2.48  
       
           
 

บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ หน่วยงาน (ที่ผ่านมา)
และการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       
  การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) ปีงบประมาณ 2562
       
 

 

-แนวทางการพัฒนา

.......................1.การดำเนินงาน Smart Hospital - ศึกษา/จัดหา hardware software รองรับการจัดระบบคิวเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด

.......................2.การลงสาเหตุการตายตามเกณฑ์ เชิญวิทยากรระดับจังหวัดมาทบทวนการบันทึกข้อมูลพร้อมกับ จนท. งานทะเบียน.ของอำเภอ

.......................3.แจ้งการติดตามกำกับแผน รพ.สต.เสนอที่ประชุม คปสอ.ทุกครั้ง และต่อไปให้จัดทำแผนเกินดุล เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงาน

 

 

การกำกับตามแผน Planfin ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  รพ.หนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  ปีงบประมาณ 2562
รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน      ผลตามแผน Planfin
11172 หนองม่วงไข่,รพช. คาดการทั้งปี แผนทั้งปี ร้อยละจากแผน
P04 รายได้ UC 13,397,610.73 22,439,295.39 2.55 OK
P05 รายได้จาก  EMS 221,800.00 250,000.00 -0.12 Not OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 10,147.00 26,200.00 -24.98 Not OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 1,091,685.80 1,166,200.00 -4.41 Not OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 5,838,200.06 5,872,000.00 5.94 OK
P08 รายได้ประกันสังคม 752,168.20 680,000.00 -30.99 Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 2,500.00 0 OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,945,117.24 2,369,800.00 -40.64 Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 35,850,668.53 37,280,000.00 -0.75 Not OK
P12 รายได้อื่น 16,107,087.16 6,325,600.00 9.95 OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0 0 OK
P13 รายได้งบลงทุน 1,310,965.75 1,060,414.14 0 OK
รวมรายได้ 0.06
P14 ต้นทุนยา 5,929,315.78 5,200,000.00 -26.68 OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,380,863.48 1,834,702.00 -28.96 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 162,850.26 131,775.00 38.94 Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,180,094.05 1,220,000.00 -32.65 OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 35,850,668.53 37,280,000.00 -0.75 OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว 4,689,160.00 5,421,000.00 -3.25 OK
P19 ค่าตอบแทน 11,638,493.00 12,762,000.00 0.71 Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  1,776,042.74 1,896,000.00 5.6 Not OK
P21 ค่าใช้สอย 2,530,702.43 2,450,780.00 21.86 Not OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค  1,654,597.24 1,677,000.00 10.91 Not OK
P23 วัสดุใช้ไป  2,074,474.48 2,678,149.00 -22.97 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,522,758.56 5,193,050.00 -19.95 OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 0 0 Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 3,793,488.30 3,836,400.00 16.49 Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0 0 Not OK
รวมค่าใช้จ่าย -3.11


 

       
           
           
           
           
           
       2 สนใจ สอบถามข้อมูลการบริการ ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์280.....054 647458 - 9 ในเวลาราชการ        
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4