moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
 

       2 สนใจ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์280.....054 647458 - 9 ในเวลาราชการ

 

  icon_poll.gif โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ icon_poll.gif  
  เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำงาน จัดระบบของโรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน 2536    
  เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536  
และเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง
 
  icon_poll.gif    ที่ตั้งของโรงพยาบาล    icon_poll.gif  
   มีพื้นที่ 30 ไร่  ได้จากราชพัสดุ  ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร๋  

ผู้บริหาร โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
4

นายสมศักดิ์   โสฬสลิขิต
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
      ผู้อำนวยการ  

  ปี 2547 - 2548 และ มิถุนายน 2550 - ปัจจุบัน

6
 80สายด่วน ...สายตรงถึงผู้อำนวยการ.....095 6984409

E-mail : somsak.so1960@hotmail.com

นโยบายของผู้บริหาร :นพ.สมศักดิ์   โสฬสลิขิต

1.การมาปฏิบัติงานตรงเวลา

2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและการจัดบริการแก่ผู้ป่วย

2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
2.2 การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
2.3 สร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพโดยใช้แนวคิดสุขภาพพอเพียง

3.การให้หัวหน้าหน่วยงานจัดระบบการปฏิบัติงานด้วยแนวคิด หนึ่งคนรู้หลายงานหนึ่งงานช่วยกันทำหลายคน

4.เน้นกิจกรรมโรงพยาบาลลดโลกร้อนให้ต่อเนื่อง โดยผู้นำปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในทุกด้าน

    จึงเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงาน

ด้วยความสามัคคี  มีความซื่อสัตย์  มีความกตัญญูเป็นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ในการจัดการ 

ร่วมกับนโยบาย 4 ป  คือประสิทธิภาพ เป็นธรรม ประหยัด โปร่งใส       

     ในส่วนของผู้รับบริการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะให้บริการทุกท่าน ด้วยมิตรไมตรีดุจญาติมิตร

ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันโรค ซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขในภาพรวม

ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  สังคม และชุมชน ต่อไป

โครงสร้างหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง กําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2560

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH :กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

   

icon_poll.gifประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนicon_poll.gif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

icon_poll.gifข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 icon_poll.gif

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

 

       
        
 

 

       
           
 

 

       
           
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4