moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
 
       
       
icon_poll.gif หน่วยงานภายใน icon_poll.gif    
    หน่วยงานภายในตามโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
       
   

 

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 
 
คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
 
กลุ่มงานภารกิจด้านอำนวยการ
 
กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล
 

กลุ่มงานภารกิจด้านบริการ

 *  ฝ่ายบริหาร*
*  กลุ่มงานการพยาบาล *
* กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ *
-  งานการเงินและบัญชี
-   งานผู้ป่วยนอก
#  งานเวชปฏิบัติ    
-  งานพัสดุ
-   งานผู้ป่วยใน
#  ฝ่ายทันตกรรม
-  งานธุรการ
-   งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
   *  กลุ่มงานเทคนิคบริการ
-  งานหน่วยซ่อมบำรุง
-   งานห้องคลอด
  #  ฝ่ายเทคนิคบริการทางการแพทย์
-  งานบริการอาหาร
-   งานห้องผ่าตัด
     - งานชันสูตร
-  งานยานพาหนะ
-   งานหน่วยจ่ายกลาง
     - งานถ่ายภาพรังสี
- งานสวนและสนาม
-   งานป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ
  #  ฝ่ายเภสัชกรรม
- งานรักษาความปลอดภัย
-   งาน พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     - งานบริการเภสัชกรรม
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
     - งาน คบส.
# งานพัฒนาคุณภาพ
     - งานแพทย์แผนไทย
# ฝ่ายแผนงานและวิชาการ
* กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  - งานแผนงาน
    -   งานสำนักงาน คปสอ.
  - งานเวชระเบียน
    -   งานประกันสุขภาพ
    -   งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
    -   งานข้อมูลข่าวสาร
    -   งานส่งเสริมสุขภาพ
    -   งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค


 
       
       
       
       
       
       
       
       
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4