โรงพยาบาลลดโลกร้อน
    icon_poll.gif
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ icon_poll.gif
           
          
 
                                                                   
                                                                             
 

                                                                                       


                                                                    โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ สมัครเข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
                                                                  ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553

  .....โรงพยาบาลลดโลกร้อน....
...แต่ รพ.มีการดำเนินกิจกรรมลดโลกร้อน มาตั้งแต่ ปี 2548
โดยชมรมเกษตรอินทรีย์   ( กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นชมรมหนึ่งในกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ชอบปลูกต้นไม้
ทำการเกษตร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบกับการสนับสนุนของทีมนำโรงพยาบาล มีการทำกิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงปลา
ศึกษาหาความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในคนกลุ่มเล็กๆ ขององค์กร )
  และขยายการดำเนินงาน เป็นชมรมชีววิถีโดยทุกคนในองค์กรร่วมเป็นสมาชิก สู่โรงพยาบาลวิถีชีวิตพอเพียง
  เพื่อ
•การลดการใช้สารเคมีในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
•แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
•ปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลซึ่งเป็น ดินไม่มีคุณภาพ
•ใช้พื้นที่ที่กว้างขวางและว่างเปล่าของโรงพยาบาลปลูกต้นไม้
           
  และองค์กรได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์   โรงพยาบาลวิถีชีวิตพอเพียง บริการมีคุณภาพดุจญาติมิตร มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของชุมชน
 

พันธกิจ

1.  ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา     และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ

2.   บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.   ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กร ที่เอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพ

4.   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมาย

1.   ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ     

2.   องค์กรมีความมั่นคง และ บุคลากรมีความสุข

3.   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.   ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง   ครอบครัว    ชุมชน     ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1:                    พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง                       

ยุทธศาสตร์ที่2:                    เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการบริการดุจญาติมิตร

ยุทธศาสตร์ที่3:                    พัฒนาองค์กรเป็นแหล่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่4:                    พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่5:                    พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข็มมุ่ง   ปี 2553

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ตามวิถีชีวิตพอเพียง
          
  โรงพยาบาลลดโลกร้อน คือ
                   โรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
โดยนำเอาหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการ กิจกรรม GREEN & กลยุทธ์ CLEAN
 
 

กิจกรรม GREEN

G : Garbage

R : Rest room

E : Energy

E : Environment

N : Nutrition

G : Garbage  คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล โดยนำแนวทางการลด  คัดแยก  และนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  โดยใช้หลัก 3 Rs  คือ
1. Reduce  - ลดการใช้ คือ การลดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก
และขยะมีพิษอื่นๆ ในโรงพยาบาล และเลือกใช้ผลิตภัณฑ
ที่ผู้ผลิตเรียกคืน ซากบรรจุภัณฑ์
เพื่อนำกลับไปกำจัดหรือบำบัดพิษ เช่น หลอดไฟ น้ำยาล้างฟิล์มเอกเรย์ เป็นต้น
2. Reuse  - ใช้ซ้ำ  มีการนำวัสดุ  หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ได้แก่
  1) เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้
  2) ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คงทนและยาวนาน
  3) นำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
        เช่น
การใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง
  4) นำสิ่งของที่เหลือใช้มาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก 
3. Recycle – การใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  มีการคัดแยกขยะประเภท  กระดาษ แก้ว  พลาสติก  กล่อง เพื่อนำไปจำหน่าย  บริจาค  ทำธนาคารขยะ  หรือเป็นวัตถุดิบที่สามารถไปผ่านกระบวนการแปรรูป (Recycle) นำกลับไปใช้ใหม่  นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการประหยัดพลังงาน และลดภาวะมลพิษ
ที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกด้วย

R : Rest room
  คือ  การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)

E : Energy
  คือ การลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้า การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง หรือมีการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวล เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากเศษอาหาร เศษผักผลไม้ หรือมูลฝอยอินทรีย์อื่นๆ

E : Environment
  คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
โดยนำแนวทางการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy Work Place) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล  ด้วยหลักการและแนวคิด  สะอาด  ปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี  มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังควรดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม สวยงาม เลือกปลูกต้นไม้ที่มีขนาดและชนิดพันธุ์
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถดูดซับมลพิษ และเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนให้กับบรรยากาศของโลก 


N : Nutrition
 การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ด้วยการปลูกผัก
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน ตามแนวพระราชดำริ....เศรษฐกิจพอเพียง... 
การใช้ผักพื้นบ้าน
เป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ การเกษตรผสมผสาน
และเกษตรกรรมธรรมชาติ ทั้งนี้ควรปลูกผักตามฤดูกาล ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช
จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกสู่บรรยากาศโลก


                 
  กลยุทธ์ CLEAN
 

C : Communication

L : Leader

E : Effectiveness

A : Activity

N : Networking

  C : Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ
การดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน เป็นการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย และการสื่อสารสาธารณะด้วยการสร้างกระแสผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน
มีความเข้าใจและเกิดความตระหนัก เกิดความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
L : Leader  สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน
กรมอนามัย ดำเนินการขับเคลื่อน โดยศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ดำเนินงานให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ ร่วมลดโลกร้อน เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลดภาวะโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุข ด้วยแนวคิด
การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation)
โดยดำเนินการศึกษาการเกิดของเสียในศูนย์อนามัย  เพื่อนำมาวางแผน  และดำเนินการจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม  มีการขยายผลสู่การเป็นศูนย์สาธิตและดำเนินกิจกรรม GREEN  ให้ครบทั้ง 5 ด้าน  สามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้สู่สาธารณะได้
E : Effectiveness ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
            ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรม GREEN ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยศูนย์อนามัยที่  1-12 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการฯ  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน  และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรับรองการเป็นสถานบริการสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อน  โดยพิจารณาจาก
การดำเนินงานกิจกรรม GREEN ครบทั้ง 5 ด้าน  มีผลงานเป็นต้นแบบสามารถขยายผลสู่ชุมชน นำไปสู่ความร่วมมือลดโลกร้อนของชุมชน
A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม
โดยศูนย์อนามัยที่ 1 -  12 เป็นต้นแบบในการรณรงค์ลดโลกร้อน และเชิญชวนให้สถานบริการสาธารณสุข
เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยชี้แจงให้ผู้บริหารและบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขเข้าใจ
และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อน  และแนวทางการลดภาวะโลกร้อนด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กิจกรรม  GREEN  และมีการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมภายในสถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และมีการสรุปบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้  โดยกรมอนามัยจะมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป
N : Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคี  เครือข่าย ชุมชนและท้องถิ่น  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน
ลดโลกร้อนร่วมกัน  และมีการขยายผลการดำเนินงานสู่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

                  
 

*** สิ่งที่น่าสนใจ ***
      ภาวะโลกร้อน (Global Warming)   หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก
และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศ
พบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก จะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าก๊าซ เรือนกระจก ที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหิน
และเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไป
ในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และ
พาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย

การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลากลางวัน ต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลาย
และมีจำนวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา

การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำ เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น เพราะเพียงแค่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว ยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายที่เราทำอยู่ทุกๆวัน ถึงเวลาที่เราต้องเลิกคิดว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่ธุระของเรา แล้วหันมาร่วมมือกัน..มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนกันเถอะ

               ถ้าท่านคิดว่าการลดภาวะโลกร้อนนั้นมันทำได้ยาก หรือคิดว่าท่านคนเดียวช่วยโลกไม่ได้ หรือว่าจะทำตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้ว
ท่านกำลังคิดผิด!! ทุกอย่างที่เราทำจะส่งผลดีต่อโลก และมันยังมีเวลาอยู่ ถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราก่อนก็ไม่รู้จะให้ไปเริ่มจากตรงไหน แค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเราทำอยู่ในวันๆหนึ่ง ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว
 
                 
                             ผู้อำนวยการ นำทีม พี่น้องชาวหนองม่วงไข่ ปลูกหญ้าแฝก รอบโรงพยาบาล จำนวน 50,000 ต้น ต้อนรับฤดูฝน 2553
 
********* เอกสารเผยแพร่ // รูปแบบแผ่นพับ  ********* 
   1. ปลูกหญ้าแฝก ปรับปรุงดิน และภูมิทัศน์
  
  2. ใช้พลังงานทดแทน // แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
 3. ไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์
เลี้ยงไส้เดือนดิน
                            
               


          
     ลำดับเยี่ยมชม หน้านี้   00016  
     ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2553
 
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4