moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
   
 
พบผู้อำนวยการ รพ.หนองม่วงไข่
       
 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่  
2     
8 พฤศจิกายน 2554

 

รับรางวัลสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ  ลดโลกร้อนด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้น    
26
มีนาคม 2555

 

2

 

รับโล่ห์ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท หน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ
ของคณะกรรมการประสานงานพิเศษ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)
ตุลาคม 2553

6

 4


นายสมศักดิ์   โสฬสลิขิต
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
        ผู้อำนวยการ       

          
                          ผมรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์  "โรงพยาบาลวิถีชีวิตพอเพียง บริการมีคุณภาพดุจญาติมิตร

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”  แนวทางการทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านต่างๆในปัจจุบัน จึงเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงาน

ด้วยความสามัคคี  มีความซื่อสัตย์  มีความกตัญญูเป็นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน ใช้ความรู้คู่คุณธรรม ในการจัดการ  ร่วมกับนโยบาย 4 ป

คือประสิทธิภาพ เป็นธรรม ประหยัด โปร่งใส       

                            ในส่วนของผู้รับบริการขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะให้บริการทุกท่าน ด้วยมิตรไมตรีดุจญาติมิตร

ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันโรค ซึ่งจะส่งผลให้ มีความสุขในภาพรวม

ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  สังคม และชุมชน ต่อไป

 

80สายด่วน .....สายตรงถึงผู้อำนวยการ......80.....091 0780101....

E-mail : somsaknmk2@gmail.com
       
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4