วิสัยทัศน์: “โรงพยาบาลคุณภาพ บนวิถีพอเพียง”    
 
  ..... ข่าวประชาสัมพันธ์......เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงาน

 

ตารางการให้บริการห้องตรวจ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

เวลาให้บริการ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

08.00-12.00น.

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

 

คลินิกโรคเบาหวาน

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกโรคไทรอยด์

โรคหัวใจ 

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด 

 คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน

 ตรวจโรคทั่วไป

 

พักเที่ยง

 

 

 

 

 

 

 

13.00-16.00น.

 

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

 

 

 

คลินิกโรคเบาหวาน

ตรวจโรคทั่วไป

 

คลินิกโรคไทรอยด์

โรคหัวใจ

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

 

คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด  

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

 

คลินิกโรคเบาหวาน

ตรวจโรคทั่วไป

 
หมายเหตุ   -  ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์


  

 


   
 

 

 

1.พยาบาลคัดกรอง ; คัดกรองผู้ป่วย  วัดอุณหภูมิผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
2. แจ้งทำบัตรขอรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์ / รับบัตร / ห้องทำบัตร
   2.1 ผู้รับบริการรายเก่า : ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงข้อมูลในเวชระเบียน
   2.2 ผู้รับบริการรายใหม่ : แจ้งทำประวัติใหม่ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
2.3รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา : เจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะเป็นผู้ดำเนินการให้ หากมีข้อสงสัยหรือจำเป็นต้องอธิบายแก่ผู้รับบริการรายใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นรายบุคคล

3. รับบัตรคิวการรับบริการ : กรณีมีใบนัดตรวจ เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านไปยื่นใบนัดตรวจที่ห้องหมายเลข 5 ก่อนพบพยาบาลซักประวัติ
4. รับการตรวจสอบสิทธิการรักษา : เจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะเป็นผู้ดำเนินการให้ หากมีข้อสงสัยหรือจำเป็นต้องอธิบายแก่ผู้รับบริการรายใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นรายบุคคล
5. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต รับการซักประวัติและประเมินความเร่งด่วนในการตรวจรักษาโดยพยาบาล
6. รับการตรวจพิเศษก่อนพบแพทย์ เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี)
7. เข้าห้องตรวจรับการตรวจรักษา
8. ยื่นเอกสารจากห้องตรวจที่โต๊ะเบอร์ 6 : เพื่อรับบริการหลังการตรวจ / นัด / แนะนำ
9. รับบริการที่ห้องการเงิน / ห้องยา หรือห้องต่างๆที่พยาบาลโต๊ะเบอร์ 6 แจ้งแก่ท่าน

คำแนะนำ
-เพื่อประโยชน์ในการติดตามประวัติการรักษาของท่าน กรุณานำบัตรประจำตัวคนไข้    สมุดประจำตัว  และบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงพยาบาล.
-ถ้าท่านมีบัตรเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น บัตรประกันสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรผู้พิการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
-กรุณาแจ้งประวัติการแพ้ยาแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หากมีบัตรประจำตัวผู้แพ้ยากรุณายื่นให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

 
.....

 

 

   

              

          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเว็บไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4