icon_poll.gif  สารสนเทศสำหรับการศึกษา /พัฒนา /ดูแลผู้รับบริการ  icon_poll.gif  
 
 
 

 

*** ข้อมูลที่จัดเผยแพร่นี้ ได้รับการตรวจสอบโดย ทีมงานสารสนเทศ รพ.หนองม่วงไข่ แล้ว
      ...บุคลากรทุกฝ่ายงาน / ผู้สนใจ สามารถคัดลอกนำไปใช้อ้างอิง ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกรายการ
         และโปรดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 


 

รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม (รหัสโรค 26,27,66)

  อำเภอ  หนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2553  ถึงวันที่  18 กรกฎาคม 2553

       นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2553 ถึงวันที่  16 กรกฎาคม 2553    รพช.รพ.หนองม่วงไข่  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)  จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   20.42  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

       พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง3  ราย  เพศชาย 1  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  3.00 : 1

      กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 45 - 54  ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  1 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  15 -  24  ปี,10 - 14  ปี,5 - 9  ปี,65  ปี ขึ้นไป ,
55 -  64 ปี, 35 - 44 ปี,25 - 34  ปี และ 0 - 4  ปี  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  1,1,1,0,0, 0  และ 0  ราย ตามลำดับ

       อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนปค.  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  3  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพราชการ,   อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข,   อาชีพอาชีพพิเศษ,   อาชีพนักบวช,   อาชีพเลี้ยงสัตว์,   อาชีพอื่นๆ,   อาชีพครู,   อาชีพประมง,   อาชีพทหาร/ตำรวจ,   อาชีพนักเรียน,   อาชีพงานบ้าน,   อาชีพค้าขาย,   อาชีพรับจ้าง,   อาชีพเกษตร,  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลำดับ 

          พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคมจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 2 ราย  จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้( กรกฏาคม ) มากกว่าเดือนที่แล้ว (มิถุนายน) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( กรกฏาคม ) เท่ากับ 2 ส่วนเดือนที่แล้ว (มิถุนายน ) เท่ากับ 0 ราย   โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  0 ราย
กุมภาพันธ์  0 ราย มีนาคม  0 ราย เมษายน  0 ราย พฤษภาคม  2 ราย มิถุนายน  0 ราย กรกฏาคม  2 ราย

           พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 1  ราย   ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  3 ราย  และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย   พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่ากับร้อยละ 75.00  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  25.00

              ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 4 ราย

       ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบล   ทุ่งแค้ว อัตราป่วยเท่ากับ 43.61  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
ตำบล หนองม่วงไข่
,  ตำบล ตำหนักธรรม,  ตำบล วังหลวง,  ตำบล น้ำรัด,  ตำบล แม่คำมี, อัตราป่วยเท่ากับ 
38.65 ,  27.87 ,  0 ,  0 ,  0 ,   ราย ตามลำดับ 

 

   พรทิพย์  อะทะเสน

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

สรุปรายงาน

 

 

 

 

สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม  (รหัสโรค 26,27,66)

จังหวัด แพร่  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2553  ถึงวันที่  18 กรกฎาคม 2553

 

                              นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2553 ถึงวันที่  18 กรกฎาคม 2553   สสจ.แพร่  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม
(รหัสโรค 26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 71 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 15.36  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

              พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย38  ราย  เพศหญิง 33  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.15 : 1

              กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 -  24  ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  35 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ10 - 14  ปี,45 - 54  ปี,35 - 44 ปี,
5 - 9  ปี, 25 - 34  ปี, 55 -  64 ปี,65  ปี ขึ้นไป และ 0 - 4  ปี  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  21,4,4,4,2, 1, 0  และ 0  ราย ตามลำดับ

              อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน มีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  41  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพรับจ้าง,   อาชีพในปกครอง,  
อาชีพเกษตร,   อาชีพนักบวช,   อาชีพงานบ้าน,   อาชีพอื่นๆ,   อาชีพทหาร/ตำรวจ,   อาชีพราชการ,  
อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข,   อาชีพอาชีพพิเศษ,   อาชีพเลี้ยงสัตว์   อาชีพครู, อาชีพประมง,อาชีพค้าขาย
มีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 11,7,4,3,2,1,1 และ1 ราย ตามลำดับ 

             พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายนจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 21 ราย จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ (กรกฏาคม)
น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (มิถุนายน) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ (กรกฏาคม) เท่ากับ 10 ราย  ส่วนเดือนที่แล้ว (มิถุนายน )
เท่ากับ 21 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  4 ราย กุมภาพันธ์  4 ราย มีนาคม  6 ราย เมษายน  9 ราย พฤษภาคม  17 ราย
มิถุนายน  21 ราย และกรกฏาคม  10 ราย

              พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 9  ราย   ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  61 ราย 
และไม่ทราบเขต เท่ากับ 1ราย  พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่ากับร้อยละ 87.14  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  12.86

              ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป  เท่ากับ 5 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 66 ราย

              อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอวังชิ้น อัตราป่วยเท่ากับ 36.17  ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ   อำเภอลอง
,  อำเภอเด่นชัย,  อำเภอหนองม่วงไข่,  อำเภอสูงเม่น,  อำเภอร้องกวาง,  อำเภอสอง,  อำเภอเมือง,
อัตราป่วยเท่ากับ  30.05 ,  21.69 ,  21.39 ,  17.93 ,  9.82 ,  5.76  และ 2.46 ตามลำดับ 

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

     
 

 

                  

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

     
 

                                                            

   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4