icon_poll.gif  สารสนเทศสำหรับการศึกษา /พัฒนา /ดูแลผู้รับบริการ  icon_poll.gif  
 
 
 

 

*** ข้อมูลที่จัดเผยแพร่นี้ ได้รับการตรวจสอบโดย ทีมงานสารสนเทศ รพ.หนองม่วงไข่ แล้ว
      ...บุคลากรทุกฝ่ายงาน / ผู้สนใจ สามารถคัดลอกนำไปใช้อ้างอิง ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกรายการ
         และโปรดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
     
 

 

*** ***
    
 

icon_poll.gif  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   icon_poll.gif

 

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ( รพช. ขนาด  30 เตียง )

ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
CUP
( Contracting Unit for Primary care )
    :  CUP หนองม่วงไข่


เครือข่ายหน่วยบริการ
มีหน่วยบริการในเครือข่าย จำนวน  6  แห่ง คือ

 

เครือข่ายหน่วยบริการ
มีหน่วยบริการในเครือข่าย จำนวน  6  แห่ง คือ

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนปัญญา  หมู่ที่  3  ตำบลแม่คำมี

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่  หมู่ที่  1  ตำบลหนองม่วงไข่ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง   หมู่ที่  5  ตำบลวังหลวง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม  หมู่ที่  6  ตำบลตำหนักธรรม

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม  หมู่ที่  5  ตำบลตำหนักธรรม

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแค้ว   หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งแค้ว

 
 

 


 

 

 
  ******

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำ  CUP หนองม่วงไข่
 
 

                                                                : ข้อมูล วันที่  19 ม.ค. 2557
 
                   จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำเครือข่ายบริการ  
                         

                                                                                               : ข้อมูล วันที่  19 ม.ค. 2557

 
     

 

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำแนกตามสถานบริการ

 

สถานบริการ จำนวน (คน)

รพ.สต.หนองม่วงไข่

141

รพ.สต.ตำหนักธรรม

61

รพ.สต.สะเลียม

53

รพ.สต.ทุ่งแค้ว

68

รพ.สต.วังหลวง

87

รพ.สต.รัตนปัญญา

73

รพ.หนองม่วงไข่

102

รวม

585                                              

: ข้อมูล วันที่ 19  ม.ค. 2557

 

 

 

 
******
   
         
จำนวนประชากรกลางปี เพื่อใช้ประกอบ อ้างอิง คำนวนสถิติ
ณ 1 กรกฎาคม _ _ _ _  ( ประชากรกลางปี ) *** อำเภอหนองม่วงไข่
 ***จำนวนประชากรกลางปี หมายถึง   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่อ้างอิง
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นฐานในการคำนวณ อัตรา / สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปี 

ประชากรกลางปี อัตราเกิด
(ต่อพันประชากร)
อัตราตาย
(ต่อพันประชากร)
อัตราเพิ่มประชากร (ร้อยละ)
2547               20,073 6.81 9.18 -0.24
2548               19,870 3.72 7.25 -0.35
2549               20,039 6.34 9.59 -0.32
2550               19,696 6.69 9.08 -0.34
2551               19,750 6.78 9.37 -0.26
2552               19,593 5.92 10.87 -0.49
2553               19,724 5.97 9.94 -0.49
2554               18,144 5.97 10.69 -0.40
2555 18,279 6.13 10.78 -0.47
2556 18,218 6.15 9.37 -0.32
         
      

 

 
     
  รายงานประชากรแยกตามกลุ่ม อายุ/เพศ  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   
  ***ประชากรกลางปี  ณ  1 กรกฏาคม 2556 (ตามทะเบียนราษฎร์) สำหรับประมวลสถิติต่างๆ  
     
 
จำนวน หมู่           รวมทั้งหมด          ต่ำกว่า 1 ปี 1-4ปี 5-9ปี 10-14ปี 15-19ปี 20-24ปี 25-29ปี 30-34ปี 35-39ปี 40-44ปี
สถานบริการ รวม ชาย หญิง
                                                 
6 น้ำรัด        3,424       1,598      1,826 9 11 52 51 72 67 88 65 112 105 112 101 115 144 134 143 124 128 116 139
5 วังหลวง        2,517       1,221      1,296 25 27 36 24 55 53 39 41 73 67 78 82 95 103 90 81 90 70 73 65
4 ทุ่งแค้ว        2,161       1,052      1,109 3 6 32 29 38 35 47 63 94 65 53 77 67 74 79 69 76 69 81 94
8 หนองม่วงไข่        4,658       2,202      2,456 18 16 75 79 111 109 108 106 126 136 184 161 153 143 173 156 176 190 185 175
4 รัตนปัญญา        2,157          987      1,170 6 5 35 41 50 46 49 48 62 59 73 70 76 78 76 85 97 74 75 112
4 ตำหนักธรรม        1,750          810         940 7 10 22 33 35 26 45 33 45 56 72 60 62 67 56 48 60 47 55 59
4 สะเลียม        1,551          754         797 3 5 28 34 29 36 37 37 64 56 57 58 57 44 51 53 52 46 61 70
35 รวม      18,218       8,624      9,594 71 80 280 291 390 372 413 393 576 544 629 609 625 653 659 635 675 624 646 714
 
 
จำนวน หมู่   45-49ปี 50-54ปี 55-59ปี 60-64ปี 65-69ปี 70-74ปี 75-79ปี 80-84ปี 85ปี+
สถานบริการ
                                       
6 น้ำรัด 139 173 155 195 129 159 92 107 59 81 43 71 31 54 12 23 4 9
5 วังหลวง 95 116 134 173 108 132 89 83 52 63 38 51 31 41 15 20 5 4
4 ทุ่งแค้ว 85 108 87 100 83 95 77 87 45 43 105 95 0 0 0 0 0 0
8 หนองม่วงไข่ 195 211 190 218 172 243 131 175 94 125 111 213 0 0 0 0 0 0
4 รัตนปัญญา 108 110 89 105 74 96 50 88 27 58 40 95 0 0 0 0 0 0
4 ตำหนักธรรม 75 100 76 84 65 94 65 77 26 57 44 89 0 0 0 0 0 0
4 สะเลียม 84 84 73 76 49 68 41 45 31 28 18 24 12 19 7 14 0 0
35 รวม 781 902 804 951 680 887 545 662 334 455 399 638 74 114 34 57 9 13
 
     
 
ม.ค.-57  
หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
น้ำรัด 1 122 157
2 239 268
3 212 248
4 239 299
5 151 200
6 150 176
รวม 1113 1348
วังหลวง หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 120 159
2 169 211
3 172 231
4 165 176
5 191 241
รวม 817 1018
ทุ่งแค้ว หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 144 195
2 203 276
3 162 223
4 145 189
รวม 654 883
หนองม่วงไข่ หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 291 325
2 179 233
3 178 220
4 68 75
5 168 184
6 198 200
7 182 214
8 152 175
รวม 1416 1626
แม่คำมี หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 215 325
2 206 274
3 156 245
4 77 132
รวม 654 976
ตำหนักธรรม หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 187 287
2 147 234
3 128 182
4 143 212
รวม 605 915
สะเลียม หมู่ที่ หลังคาเรือน ครอบครัว
1 97 103
2 117 124
3 91 102
4 131 150
รวม 436 479
รวม       35     5,695     7,245
 
   
     
     
     
     
     
     
                                                                                                              

 

   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4