icon_poll.gif  สารสนเทศสำหรับการศึกษา /พัฒนา /ดูแลผู้รับบริการ  icon_poll.gif  
 
 
 

 

*** ข้อมูลที่จัดเผยแพร่นี้ ได้รับการตรวจสอบโดย ทีมงานสารสนเทศ รพ.หนองม่วงไข่ แล้ว
      ...บุคลากรทุกฝ่ายงาน / ผู้สนใจ สามารถคัดลอกนำไปใช้อ้างอิง ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกรายการ
         และโปรดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
     
 

 

*** ***
    
 

icon_poll.gif  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   icon_poll.gif

 

เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ( รพช. ขนาด  30 เตียง )

ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
CUP
( Contracting Unit for Primary care )
    :  CUP หนองม่วงไข่

เขตรับผิดชอบ


เครือข่ายหน่วยบริการ
มีหน่วยบริการในเครือข่าย จำนวน  6  แห่ง คือ

 

เครือข่ายหน่วยบริการ
มีหน่วยบริการในเครือข่าย จำนวน  6  แห่ง คือ

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนปัญญา  หมู่ที่  3  ตำบลแม่คำมี

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่  หมู่ที่  1  ตำบลหนองม่วงไข่ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง   หมู่ที่  5  ตำบลวังหลวง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม  หมู่ที่  6  ตำบลตำหนักธรรม

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม  หมู่ที่  5  ตำบลตำหนักธรรม

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแค้ว   หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งแค้ว

 
 

 


 

 

 
  ******

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำ  CUP หนองม่วงไข่
 
 

        : ข้อมูล วันที่  30 กันยายน 2558
 
                   จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำเครือข่ายบริการ  
                         

                                                                                              
: ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2558

 
     

 

 

 

 

 

 
******
   
         
จำนวนประชากรกลางปี เพื่อใช้ประกอบ อ้างอิง คำนวนสถิติ
ณ 1 กรกฎาคม _ _ _ _  ( ประชากรกลางปี ) *** อำเภอหนองม่วงไข่
 ***จำนวนประชากรกลางปี หมายถึง   จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปีที่อ้างอิง
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นฐานในการคำนวณ อัตรา / สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปี 

ประชากรกลางปี อัตราเกิด
(ต่อพันประชากร)
อัตราตาย
(ต่อพันประชากร)
อัตราเพิ่มประชากร (ร้อยละ)
2547               20,073 6.81 9.18 -0.24
2548               19,870 3.72 7.25 -0.35
2549               20,039 6.34 9.59 -0.32
2550               19,696 6.69 9.08 -0.34
2551               19,750 6.78 9.37 -0.26
2552               19,593 5.92 10.87 -0.49
2553               19,724 5.97 9.94 -0.49
2554               18,144 5.97 10.69 -0.40
2555 18279 6.13 10.78 -0.47
2556 18,218 6.15 9.37 -0.32
2557 18440 2.93 6.02 -0.31
2558 18544 3.20 7.10 -0.39
         
      

 

 
     
  รายงานประชากรแยกตามกลุ่ม อายุ/เพศ  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   
  ***ประชากรกลางปี  ณ  1 กรกฏาคม 2558 (ตามทะเบียนราษฎร์) สำหรับประมวลสถิติต่างๆ  
 
จำนวนหมู่บ้าน             รวมทั้งหมด          ต่ำกว่า 1 ปี 1-4ปี 5-9ปี 10-14ปี 15-19ปี
หลังคาเรือน สถานบริการ ชาย หญิง รวม
                               
6 1134 น้ำรัด     1,615     1,888      3,503 13 13 57 63 78 64 83 77 106 92
5 820 วังหลวง     1,215     1,320      2,535 8 11 49 47 47 52 54 41 70 69
4 658 ทุ่งแค้ว     1,064     1,113      2,177 12 9 30 27 51 41 46 54 73 54
8 1444 หนองม่วงไข่     2,190     2,497      4,687 20 10 73 75 125 121 98 104 137 138
4 664 รัตนปัญญา         983     1,205      2,188 8 7 34 43 53 44 50 57 54 57
4 605 ตำหนักธรรม         842     1,016      1,858 4 6 28 39 37 33 51 28 53 46
4 463 สะเลียม         770        826      1,596 3 6 25 36 37 35 34 35 55 53
35 5788 รวม     8,679     9,865   18,544 68 62 296 330 428 390 416 396 548 509
 
 
  20-24ปี 25-29ปี 30-34ปี 35-39ปี 40-44ปี 45-49ปี 50-54ปี
สถานบริการ
                             
น้ำรัด 107 106 114 115 135 158 111 135 126 137 138 157 142 203
วังหลวง 73 66 86 88 103 107 82 75 78 62 87 96 119 165
ทุ่งแค้ว 65 81 61 71 81 75 74 62 74 90 91 103 83 107
หนองม่วงไข่ 162 171 178 133 156 151 178 188 178 181 204 206 187 209
รัตนปัญญา 72 61 74 86 77 83 88 77 82 95 89 119 104 111
ตำหนักธรรม 56 69 61 61 64 77 64 50 54 57 68 96 76 94
สะเลียม 59 58 53 55 53 53 61 56 54 57 73 79 86 79
รวม 594 612 627 609 669 704 658 643 646 679 750 856 797 968
 
 
  55-59ปี 60-64ปี 65-69ปี 70-74ปี 75-79ปี 80-84ปี 85ปี+
สถานบริการ
                             
น้ำรัด 142 149 100 142 64 73 45 80 31 80 16 31 7 13
วังหลวง 110 151 105 97 52 63 40 49 27 49 19 26 6 6
ทุ่งแค้ว 86 92 77 89 49 52 52 39 27 39 19 18 13 10
หนองม่วงไข่ 162 246 133 190 97 131 45 96 39 96 11 34 7 17
รัตนปัญญา 70 83 52 105 32 57 26 49 16 49 1 15 1 7
ตำหนักธรรม 70 91 66 84 40 62 24 49 14 49 7 16 5 9
สะเลียม 55 75 47 54 32 29 23 25 13 25 4 13 3 3
รวม 695 887 580 761 366 467 255 387 167 387 77 153 42 65
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                              

 

   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4