icon_poll.gif  สารสนเทศสำหรับการศึกษา /พัฒนา /ดูแลผู้รับบริการ  icon_poll.gif  
 
 
 

 

*** ข้อมูลที่จัดเผยแพร่นี้ ได้รับการตรวจสอบโดย ทีมงานสารสนเทศ รพ.หนองม่วงไข่ แล้ว
      ...บุคลากรทุกฝ่ายงาน / ผู้สนใจ สามารถคัดลอกนำไปใช้อ้างอิง ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกรายการ
         และโปรดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 

 

*** ***
    
 

อำเภอหนองม่วงไข่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดแพร่

           ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  20 กิโลเมตร

มีพื้นที่  221.65 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ 56%  ภูเขา 39%  แม่น้ำและหนองน้ำ  5%

            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง  อำเภอสอง  และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง

            ทิศใต้      ติดต่อกับ ตำบลวังหงส์  และตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง

            ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง

            ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง

 
 

 
icon_poll.gif    ที่ตั้งของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่   icon_poll.gif

               มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

 

 
                            
  ******  
              จังหวัดแพร่  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 6,538.6 ตร.กม. หรือ 4,086,624 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบทั้ง  4 ด้าน
มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเป็นแนวยาวลาดเอียงไปทางทิศใต้  ตามแนวแม่น้ำยม
พื้นที่ 81.49% เป็นภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
มีพื้นที่ราบ 18.51% เป็นแหล่งชุมชนและเกษตรกรรม
 
   
  ******
                        จังหวัดแพร่ มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
            จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายกะทะและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้ สภาพอากาศแตกต่างกันมาก
            อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว

ภูมิอากาศ 3 ฤดู :           ฤดูหนาว           เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
                                   
ฤดูร้อน             เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
                                   
ฤดูฝน              เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

                   จังหวัดแพร่อุณหภูมิสูงสุด 40.4 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุด 5.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 26.78 องศาเซลเซียส ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,228.5 มม./ปี
ความเร็วลมสูงสุด 83 กม./ชม. อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 86.89 %

 
     

แผนที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

     
     
   
     
     
     
  ******  
 

 
                                                                                   ที่มา :   ข้อมูล
                                                                                           ณ 1 กรกฎาคม 2558 ( ประชากรกลางปี ) ***
 
 

                                                                 
                                                                            *** จำนวนประชากรกลางปี
 หมายถึง 
                                                                                 จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 

                                                                                การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นฐานในการคำนวณ อัตรา / สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

            ******

   
                 ประชาชนในอำเภอหนองม่วงไข่สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภออื่นๆได้สะดวกโดยเส้นทางเป็นถนนลาดยาง

         ******    
                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบชาวล้านนาทั่วไป
        ส่วนใหญ่พูดภาษาคำเมืองสำเนียงล้านนาตะวันออก
         
     ******    
                อำเภอหนองม่วงไข่ มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 33,736 ไร่ ประชาชนของอำเภอหนองม่วงไข่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
     
ด้านการเกษตรกรรมร้อยละ 70      อาชีพรับจ้างร้อยละ 24      อาชีพค้าขายร้อยละ 5 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 1
   พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด พริก ถั่วลิสง  
  
โดยเฉพาะการปลูกพริก
พันธุ์ต่าง ๆ ขณะนี้อำเภอหนองม่วงไข่กำลังเป็นแหล่งปลูกพริกที่มีชื่อเสียงของประเทศ

 

     

 

     

 

   
   
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4