moph1 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
   *** ข้อมูลที่จัดเผยแพร่นี้ ได้รับการตรวจสอบโดย ทีมงานสารสนเทศ รพ.หนองม่วงไข่ แล้ว

      ...บุคลากรทุกฝ่ายงาน / ผู้สนใจ สามารถคัดลอกนำไปใช้อ้างอิง ประกอบรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกรายการ

         และโปรดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
     
 

 

ข้อมูลได้รับการตรวจสอบ /ปรับแก้ เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 

 

*** ***
    
 

อำเภอหนองม่วงไข่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดแพร่

           ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  20 กิโลเมตร

มีพื้นที่  221.65 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ 56%  ภูเขา 39%  แม่น้ำและหนองน้ำ  5%

            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง  อำเภอสอง  และตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง

            ทิศใต้      ติดต่อกับ ตำบลวังหงส์  และตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง

            ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง

            ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง

 
 

 
icon_poll.gif    ที่ตั้งของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่   icon_poll.gif

               มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  
ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  
อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

 

 
                            
  ******  
              จังหวัดแพร่  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 6,538.6 ตร.กม. หรือ 4,086,624 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบทั้ง  4 ด้าน
มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเป็นแนวยาวลาดเอียงไปทางทิศใต้  ตามแนวแม่น้ำยม
พื้นที่ 81.49% เป็นภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
มีพื้นที่ราบ 18.51% เป็นแหล่งชุมชนและเกษตรกรรม
 
   
  ******
                        จังหวัดแพร่ มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน
            จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายกะทะและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้ สภาพอากาศแตกต่างกันมาก
            อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว

ภูมิอากาศ 3 ฤดู :           ฤดูหนาว           เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
                                   
ฤดูร้อน             เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
                                   
ฤดูฝน              เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

                   จังหวัดแพร่อุณหภูมิสูงสุด 40.4 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุด 5.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 26.78 องศาเซลเซียส ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,228.5 มม./ปี
ความเร็วลมสูงสุด 83 กม./ชม. อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม   ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 86.89 %

 
     

แผนที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

     
     
   
     
     
     
  ******  
 

 
                                                                                   ที่มา :   ข้อมูล
                                                                                           ณ 1 กรกฎาคม 2560 ( ประชากรกลางปี ) ***
 
 

                                                                 
                                                                            *** จำนวนประชากรกลางปี
 หมายถึง 
                                                                                 จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 

                                               การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นฐานในการคำนวณ อัตรา / สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

            ******

   
                 ประชาชนในอำเภอหนองม่วงไข่สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภออื่นๆได้สะดวกโดยเส้นทางเป็นถนนลาดยาง

         ******    
                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบชาวล้านนาทั่วไป
        ส่วนใหญ่พูดภาษาคำเมืองสำเนียงล้านนาตะวันออก
         
     ******    
                อำเภอหนองม่วงไข่ มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 33,736 ไร่ ประชาชนของอำเภอหนองม่วงไข่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
     
ด้านการเกษตรกรรมร้อยละ 70      อาชีพรับจ้างร้อยละ 24      อาชีพค้าขายร้อยละ 5 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 1
   พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด พริก ถั่วลิสง  
  
โดยเฉพาะการปลูกพริก
พันธุ์ต่าง ๆ ขณะนี้อำเภอหนองม่วงไข่กำลังเป็นแหล่งปลูกพริกที่มีชื่อเสียงของประเทศ

     

 

ทรัพยากรสาธารณสุข    

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ( รพช. ขนาด  30 เตียง )

ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
CUP
( Contracting Unit for Primary care )
    :  CUP หนองม่วงไข่

เครือข่ายหน่วยบริการ
มีหน่วยบริการในเครือข่าย จำนวน  6  แห่ง คือ

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนปัญญา  หมู่ที่  3  ตำบลแม่คำมี

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่  หมู่ที่  1  ตำบลหนองม่วงไข่ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง   หมู่ที่  5  ตำบลวังหลวง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหนักธรรม  หมู่ที่  6  ตำบลตำหนักธรรม

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม  หมู่ที่  5  ตำบลตำหนักธรรม

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแค้ว   หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งแค้ว

 

 

 

 

 

     
  บุคลากรสาธารณสุข        
 

       
           
 

สถิติชีพประชากร (ประชากรกลางปี 2560)

       
           
 

สถานการณ์ด้านการป่วยและการตาย          /// ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์    2561

 

       
 

Top 10 Diag. OPD

 1. HT
 2. DM
 3. common cold
 4. Dyspepsia
 5. ไขมันในเลือดสูง
 6. กล้ามเนื้ออักเสบ
 7. Dizziness
 8. พยาธิสภาพอื่นของกระดูกสันหลัง
 9. Diseases of pulp เนื้อเยื่อรากฟัน
 10. Gingivitis

  ข้อมูล 1/10/2560 - 28/2/2561

Top 10 Diag.IPD

 1. Diarrhoea
 2. Dyspepsia
 3. ผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ
 4. COPD
 5. Dizziness
 6. HT
 7. Acute bronchitis
 8. DM
 9. Acute pharyngitis
 10. Pneumonia

            ข้อมูล 1/10/2560 - 28/2/2561

       
 

เสียชีวิตในสถานพยาบาล

ปีงบประมาณ 2560 เสียชีวิต 17  ราย


1.Cardiac arrest             9  ราย
2.CA cervic                     2   ราย
3.CCA                             2   ราย
4.ท่อนไม้ทับ                   1   ราย
5.Respiratory failure      1   ราย
6.Myocardial infarction  1   ราย
7.CRF                              1   ราย


ปีงบประมาณ 2559 เสียชีวิต 16  ราย


1.มะเร็ง  5ราย ( ตับ 2 ราย ปอด 2 ราย ลำไส้ 1 ราย)
2. COPD  2 ราย
3. TB  1  ราย
4.Pneumonia 2  ราย
5.MI 2ราย
6. Respiratory failure  4 ราย

       
           
 

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่: ปีงบประมาณ 2561

1.เบาหวาน
2.ความดันโลหิตสูง
3.TB Lung
4.การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
5.โรคไข้เลือดออก
6.โรคหลอดเลือดสมอง
7.โรคหลอดเลือดหัวใจ
8.มะเร็งตับและท่อน้ำดี
9.สังคมผู้สูงอายุ
10.COPD


       
           
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4