วิสัยทัศน์    พันธกิจ   
 

 

                              

                                             วิสัยทัศน์

                                                  Vision

                            โรงพยาบาลต้นแบบ วิถีชีวิตพอเพียง

                                  บริการมีคุณภาพดุจญาติมิตร

                                   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของชุมชน

                                         

                                             พันธกิจ  
                                   
                                                Mission

 

1.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ
2.   บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.   สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                         
          
   
ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4